Ochrana osobních údajů

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť LUMA trading s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s logistikou, servisom alebo platobným stykom v rámci plnenia kúpnej zmluvy, a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Odoslaním objednávky na adresu spoločnosti LUMA trading s.r.o. získava táto váš dobrovoľný súhlas so zaradením poskytnutých údajov do databázy spoločnosti a s ich ďalším spracovaním na našich stránkach. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje (akékoľvek informácie, podľa ktorých možno identifikovať vašu osobu), buďte si istý, že budú použité iba s cieľom a na účely právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou LUMA trading s.r.o. a zákazníkom.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - GDPR) vydala spoločnosť LUMA trading s.r.o. nasledujúce vyhlásenie.

1.

Spoločnosti LUMA trading sro, so sídlom Za Mlýnem 2945/56, 750 02, Přerov, IČ: 26812002, DIČ CZ26812002 zapísaná vo verejnom registri Okresného súdu v Ostrave, pod číslom C25644 (ďalej len "Správca"), aby vo zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje:

 • adresa, názov spoločnosti, IČO, DIČ, adresy prevádzok
 • mená a priezviská kontaktných osôb
 • bankové spojenie
 • e-maily, telefónne čísla
2.

Údaje uvedené v bode 1. budú spracované za účelom:

 • uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 • registrácia a evidenciu údajov v informačnom systéme Správca,
 • evidencia objednávok, faktúr a príslušných účtovných dokladov,
 • telefonické alebo e-mailovej komunikácie pre príjem a upresnenie objednávok,
 • príjmu objednávok prostredníctvom webového rozhrania www.e-luma.cz, www.e-luma.sk,
 • vedenie zákazníckeho účtu na www.e-luma.cz, www.e-luma.sk,
 • presadzovanie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 • doručovanie objednaného tovaru,
 • zasielanie obchodných oznámení, katalógov faktúr a ďalších účtovných dokladov prostredníctvom pošty alebo e-mailu
 • marketingových aktivít
3. Tieto údaje budú Správcom evidované a spracovávané po dobu neurčitú v elektronickej i papierovej forme, a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
4. Registráciou / odoslaním objednávky vyjadrujete svoj výslovný súhlas Správcovi so spracovaním osobných údajov pre uvedené účely. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na info@luma-trading.cz alebo listu na kontaktnú adresu LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov.
5. Vezmite, prosím, na vedomie, že ste povinní svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že ste povinní bez zbytočného odkladu informovať Správca o zmene vo svojich osobných údajoch.
6. Udelením súhlasu potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že ste boli poučení o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
7. Spracovaním osobných údajov môže Správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Spracovateľom pre tieto účely môže byť: poskytovateľ softvéru Money S5 - Solitea Česká republika, a.s. (Iba pod dohľadom zamestnanca Správca), poskytovateľ prepravných služieb (podľa zvoleného spôsobu doručenia na objednávke alebo v kúpnej zmluve), Slovenská pošta (zasielanie obchodných dokumentov, korešpondencia), poskytovateľ e-mailu a služieb spojených s jeho prevádzkovaním, spracovateľ účtovníctva a daní, prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
8.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • prístupu k svojim osobným údajom,
 • požadovať od Správcovi informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
 • v prípade, že by ste sa domnievali, že Správca alebo spracovateľ (bod 7.) vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:
 •      a) požiadať Správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 •      b) požadovať, aby Správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 • vyžiadať si u Správca prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od Správcovi vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.