Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY LUMA TRADING S.R.O.

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1.

Dodávateľ/predávajúci
LUMA trading s.r.o., IČO: 268 12 002, DIČ: CZ26812002, so sídlom Za mlýnom 2945/56, Přerov I-Město, PSČ 750 02, spoločnosť zapísaná v Obchodnomregistri Krajského súdu Ostrava, Oddiel C, Vložka 25644. Bankové spojenie: účet vedený u Českej Spořitelny a.s., číslo účtu: 4657202/0800 Kontaktné údaje:Tel: +420 581 200 469
Fax: +420 581 277 581
Mobil: +420 777 237 980
e-mail: info@luma-trading.ccz
ďalej len "spoločnosť LUMA trading s.r.o."

1.2.

Odberateľ/kupujúci/zákazník

Zákazníkom spoločnosti LUMA trading s.r.o. môže byť podnikateľ v zmysle ustanovení § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník"), ďalej len „zákazník - podnikateľ." 

Zákazníkom spoločnosti LUMA trading s.r.o. môže byť tiež spotrebiteľ v zmysle ustanovení § 419  občianskeho zákonníka, teda každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná, ďalej len „   zákazník - spotrebiteľ".„zákazník - podnikateľ" a „zákazník - spotrebiteľ", ďalej len „zákazník."

Body platné pre „zákazníka - podnikateľa" a pre „zákazníka - spotrebiteľa" sú jednotne uvedené ako body určené pre zákazníka.

1.3.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti LUMA trading s.r.o. na strane jednej a zákazníkom na strane druhej. Predmetom ich právneho vzťahu je jedna alebo viac dodávok papiernického a papierenského sortimentu, predmety reklamnej povahy, dekorácie, informačné samolepky a ďalší tovar, ktorý sa spoločnosť LUMA trading s.r.o. zaviaže dodať zákazníkovi na základe jeho objednávky. 

1.4. 

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých zákazníkov spoločnosti LUMA trading s.r.o., ktorý zašlú objednávku. 

1.5. 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti LUMA trading s.r.o. (www.e-luma.cz). Spoločnosť LUMA trading s.r.o. si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť podľa ustanovení § 1752 občianskeho zákonníka. O zmene obchodných podmienok spoločnosť informuje zákazníka elektronickou poštou alebo písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Zákazník má právo zmeny obchodných podmienok odmietnuť a právny vzťah medzi  spoločnosťou LUMA trading s.r.o. a zákazníkom písomne vypovedať vo výpovednej lehote 10 (desiatich) dní. Výpovedná lehota začína bežať od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

1.6. 

Všetky vzťahy medzi spoločnosťou LUMA trading s.r.o. a zákazníkom, ktoré nie sú  týmito obchodnými podmienkami upravené, sú ďalej špecifikované v Kúpnej zmluve, ktorá je vyhotovená so zákazníkom. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú pred znením obchodných podmienok prednosť. Právny vzťah sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka v platnom znení. 

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU 

2.1. 

Objednávku generuje zákazník elektronicky na adrese www.e-luma.cz

2.2 

Zákazník spoločnosti LUMA trading s.r.o. je povinný uviesť v objednávke alebo pri registrácii na internetovej adrese www.e-luma.cz správne, úplné a pravdivé údaje. V prípade neuvedenia správnych, úplných a pravdivých údajov zodpovedá zákazník spoločnosti LUMA trading s.r.o. za prípadne vzniknutú škodu. 

2.3. 

Zákazník - spotrebiteľ uvádza svoje identifikačné údaje v rámci generovania objednávky adresovanej spoločnosti LUMA trading s.r.o. Prípadná registrácia zákazníka - spotrebiteľa je dobrovoľná. Registráciou prejavuje zákazník súhlas s použitím poskytnutých registračných údajov. 

2.4.

Zákazník - podnikateľ je povinný sa pred zaslaním prvej objednávky zaregistrovať a následne odoslať na e-mailovou adresu info@luma-trading.cz kopie:

1. výpis s obchodného registra

2. živnostenský list

3. osvedčenie o pridelenie DIČPo schválení registrácie obdrží zákazník - podnikateľ na svojue-mailovou adresu potvrdenie o aktivácii prístupových údajov. 

2.5. 

Prijatie objednávky je potvrdené e-mailom na e-mailovou adresu uvedenou v objednávke. Okamihom doručenia objednávky zo strany LUMA trading s.r.o. sa táto stáva záväznou. 

2.6. 

Bezprostredne po doručení úplnej objednávky je spoločnosť LUMA trading s.r.o. povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Pokial požadovaný tovar na sklade nie je, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť LUMA trading s.r.o. zákazníka podľa uvedených kontaktných údajov a ponúkne dodanie alternatívneho plnenia. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom časovom termíne, spoločnosť LUMA trading s.r.o. zákazníka na túto skutočnosť upozorní. 

2.7. 

V prípade, že zákazník odmietne prebratie objednaného tovaru v celom rozsahu objednávky alebo jej časti bez toho, aby minimálne 1 (jeden) pracovný deň vopred preukázateľným spôsobom túto objednávku alebo jej časť stornoval, môžu mu byť dodávateľom faktúrované všetky náklady spojené s dopravou a manipuláciou riadne objednaného a odmietnutého tovaru  . 

2.8. 

Zákazník berie na vedomie, že telefonické hovory spoločnosti LUMA trading s.r.o. môžu byť monitorované v záujme poskytovaných služieb. 

III. KÚPNA CENA TOVARU

 

3.1. 

Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho katalógu spoločnosti LUMA trading s.r.o., ktorý je uverejnený na internetových stránkach spoločnosti LUMA trading s.r.o. na adrese www.e-luma.cz

3.2. 

Spoločnosť LUMA trading s.r.o. si vyhradzuje právo znovu rokovať o cene tovaru v prípade výrazných a preukázateľne zvýšených cien od svojich dodávateľov oproti cene uvedenej v aktuálnom cenníku. 

3.3. 

Zákazníkom - podnikateľom sa kúpna cena automaticky zobrazí bez DPH vo výške podľa dohodnutých podmienok v Kúpnej zmluve. Zákazníkom - spotrebiteľom sa kúpna cena zobrazí vrátane DPH. V zobrazovaných cenách bude objednávaný tovar zákazníkovi vyfaktúrovaný (viz čl. 6.8.). 

3.4. 

Do kúpnej ceny tovaru uvedenej podľa aktuálneho katalógu spoločnosti u jednotlivých položiek nie je zahrnuté prepravné a balné. 

IV. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

4.1. 

Na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku tovaru uvedeného v objednávke dochádza u zákazníkov podľa ustanovení § 1740 občianskeho zákonníka a nasl.:

 a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti LUMA trading s.r.o. podľa čl. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. za predpokladu, že zákazník objednáva tovar za aktuálnu cenu

 b) okamihom vyslovenia súhlasu zákazníka s dodaním tovaru za zmenenú cenu podľa čl. 3.2.,

 c) okamihom vyslovenia súhlasu zákazníka s dodaním alternatívneho plnenia alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. 2.6. 

V. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. 

Zákazník - spotrebiteľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar jednou z nasledujúcich možností:

 a) bankovým prevodom na účet uvedený v úvode týchto obchodných podmienok

 b) prostredníctvom platobných kariet   c) dobierkou

 d) v hotovosti v prípade osobného odberu v sídle spoločnosti 

5.2. 

Zákazník - podnikateľ má ďalej možnosť využiť platbu prostredníctvom bankového prevodu. Splatnosť kúpnej ceny tovaru je vždy uvedená na faktúre/daňovom doklade (ďalej len „faktúra"). Číslo bankového účtu je vždy uvedené na faktúre vystavenej dodávateľom. 

5.3. 

V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet v prospech spoločnosti LUMA trading s.r.o. 

5.4. 

Zákazník - podnikateľ je povinný uhradiť všetky záväzky ku spoločnosti LUMA trading s.r.o. podľa pravidiel ustanovených v týchto obchodných    podmienkach, pokiaľ nemá so spoločnosťou LUMA s.r.o. písomne dojednané individuálne platobné podmienky. 

5.5 

V prípade, že sa zákazník ocitne v úplnom alebo čiastočnom omeškaní s platbou, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté spoločnosťou LUMA s.r.o. Spoločnosť LUMA trading s.r.o. má nárok na doplatenie poskytnutej zľavy zákazníkovi, ktorú je oprávnená si faktúrovať. 

5.6. 

Pre prípad omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. 

5.7. 

Spoločnosť LUMA trading s.r.o. si vyhradzuje právo požadovať po zákazníkovi - podnikateľovi, ktorý má ku spoločnosti LUMA trading s.r.o. neuhradené záväzky po splatnosti alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri preberaní tovaru. Pokiaľ zákazník - podnikateľ túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť LUMA trading s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až potom, keď uhradí všetky svoje záväzky ku spoločnosti LUMA trading s.r.o. 

5.8. 

Zákazník - podnikateľ sa podľa ustanovení § 2132 občianskeho zákonníka stáva vlastníkom podľa objednávky dodaného tovaru až dňom úplného zaplatenia dodávateľovi.  V prípade, že nedôjde k zaplateniu kúpnej ceny v dobe jej splatnosti, má spoločnosť LUMA trading s.r.o. právo žiadať vydanie tovaru od zákazníka - podnikateľa a má nárok na náhradu nákladov vzniknutých spoločnosti LUMA trading s.r.o. 

VI. DODANIE TOVARU

6.1. 

Tovar bude zákazníkovi dopravený ZDARMA v prípade objednávky, ktorej celková hodnota po odpočítaní poskytnutých zliav presiahne sumu 70 EUR bez DPH (84,7 EUR s DPH). V opačnom prípade bude spoločnosť LUMA trading s.r.o. faktúrovať k tovaru alebo službám prepravné a balné vo výške 6 EUR (7,26 EUR s DPH). Prepravné a balné nebude zákazníkovi účtované, pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky alebo o jej čiastočné plnenie. 

6.2. 

Pokiaľ nie je medzi spoločnosťou LUMA trading s.r.o. a zákazníkom dohodnuté inak, spoločnosť LUMA trading s.r.o. sa zaväzuje vynaložiť úsilie, aby objednaný tovar bol dodaný už nasledujúci deň od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude spoločnosti LUMA trading s.r.o. doručená v pracovné dni najneskôr do 14.00 hodín. 

6.3. 

Pokiaľ je objednávka doručená neskôr ako do 14.00 hod. pracovného dňa, zaväzuje sa spoločnosť LUMA trading s.r.o. vynaložiť snahu, aby objednaný  tovar bol doručený najneskôr nasledujúci pracovný deň od začiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. 

6.4. 

Termín dodania u tovaru, ktorý si zákazník objedná mimo stálu ponuku, bude stanovený na základe dohody so zákazníkom. 

6.5. 

Zákazník je povinný spoločnosť LUMA trading s.r.o. bezodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo kontaktnej osoby. Spoločnosť LUMA trading s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, pokiaľ bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. 

6.6 

Objednávka bude považovaná za vybavenú:a) dodaním tovaru zákazníkovi na dohovorené miesto   b) prípadne odovzdaním prvému prepravcovi alebo pošte na prepravu.
Dodávka  tovaru je zabezpečovaná zmluvným prepravcom, podľa dohody môže byť pripravená na vyzdvihnutie zákazníkom v centrálnom sklade v sídle spoločnosti LUMA trading s.r.o 

6.7. 

Spolu s dodaným tovarom spoločnosť LUMA trading s.r.o. vždy odovzdá zákazníkovi faktúru, ktorá plní funkciu dodacieho listu a na ktorej je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. 

6.8. 

Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať či obal nie je porušený. Pokiaľ nájde akúkoľvek vadu tovaru, postupuje podľa čl. VII. Reklamácia a záručná doba. 

6.9. 

Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku poškodenia tovaru na zákazníka. 

6.10. 

Spoločnosť LUMA trading s.r.o. vždy vystaví zákazníkovi faktúru a to ako v prípade úplného plnenia predmetu záväzkov, tak aj v prípade čiastkového plnenia. Faktúra je odovzdaná s každou jednotlivou dodávkou tovaru a vzťahuje sa len na práve odovzdávaný tovar. 

6.11. 

Faktúra obsahuje zákonom požadované náležitosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení. 

6.12. 

Zákazník je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti LUMA trading s.r.o.), pokiaľ obsahuje nesprávne cenové údaje alebo pokiaľ vo faktúre chýba niektorá z náležitostí, ktoré sú požadované zákonom. V prípade, že je faktúra vystavená nesprávne, spoločnosť LUMA trading s.r.o. vystaví zákazníkovi faktúru novú. Povinnosť zákazníka zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre tým nie je dotknutá, ibaže vada faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti je v takom prípade smerodajná ta, ktorá je uvedená na opravenej faktúre. 

VII. REKLAMÁCIA A ZÁRUČNÁ DOBA 

7.1. 

V prípade poškodeného prepravného obalu je potrebné spísať s prepravcom reklamačný protokol ihneď pri prevzatí tovaru. Súčasťou tohto zápisu  musí byť tlačeným písmom napísané meno a priezvisko preberajúceho a záznam musí obsahovať podpis, prípadne pečiatku. Pokiaľ tak zákazník alebo jeho zamestnanec alebo osoba poverená na prebratie tovaru tak neurobí (vid.náležitosti registrácie), je spoločnosť LUMA trading s.r.o. nebo ich zmluvný prepravca oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.  

7.2 

Zákazník je povinný prezrieť preberaný tovar a bezodkladne informovať spoločnosť LUMA trading s.r.o. o zistených chybách a nedostatkoch, a to telefonicky na číslo +420 581 200 469, prípadne e mailovým kontaktom info@luma-trading.cz alebo prostredníctvom obchodného zástupcu, ktorý sa o zákazníka stará. 

7.3. 

Pre uplatnenie zodpovednosti za vady je zákazník povinný vady špecifikovať, poprípade uviesť, ako sa vady prejavujú, ďalej je povinný uviesť názov tovaru vrátane katalógového označenia a počet reklamovaných kusov. Zákazník je ďalej povinný preukázateľne doložiť, že tovar bol zakúpený u spoločnosti LUMA trading s.r.o. (kópia faktúry je dostačujúcim preukázateľným dokladom), a ďalej je potrebné, aby zákazník doručil reklamovaný tovar na posúdenie na adresu sídla spoločnosti LUMA trading s.r.o., pričom náklady s týmto spojené nesie zákazník. Pokiaľ je to možné, zákazník odovzdá reklamovaný tovar vrátane pôvodného obalu, ktorý je porušený iba v miere nevyhnutne nutnej na prezretie tovaru, prípadne odovzdá reklamovaný tovar v inom zodpovedajúcom obale. Tovar, u ktorého bola uplatnená zodpovednosť za vady, bude bezodkladne posúdený reklamačným oddelením spoločnosti LUMA s.r.o. a následne bude so zákazníkom dohodnutý spôsob vybavenia reklamácie podľa zákona. 

7.4. 

V prípade vyjadrenia nespokojnosti  so spôsobom vybavenia reklamácie sa zákazník môže pre mimosúdne vyriešenie sporu obrátiť napr. na Českou obchodní inspekci prostredníctvom internetové adresy www.adr.coi.cz

7.5. 

Pokiaľ je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovení § 149 občianskeho zákonníka, teda pokiaľ ide o zákazníka, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná a pokiaľ je zmluva dohodnutá pomocou prostriedku komunikácie na diaľku ( napr. telefonicky, faxom, e-shopom), má zákazník - spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky v prípade, že spoločnosť LUMA trading s.r.o. nedodá objednaný tovar z akýchkoľvek dôvodov v dostatočne primeranej lehote, ktorú jej zákazník - spotrebiteľ poskytol  výslovne alebo mlčky. 

7.6 

V súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka má zákazník - spotrebiteľ právo bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade zákazník písomne kontaktuje poskytovateľa o tom, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí. 

7.7 

Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané na adresu spol. LUMA trading s.r.o. formou doporučeného listu najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Toto ustanovenie zákona nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Pokiaľ má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení tohto dielu, nevyžaduje sa, aby uviedol dôvod, a s právom odstúpiť od zmluvy nemožno spojiť postih. Pokiaľ spotrebiteľ využije právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení tohoto diela, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanou, pokiaľ spotřebitel v ich priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje. 

7.8. 

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý a kompletný. Pokiaľ to už nie je možné, musí zákazník - spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu jako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je to možné, zákazník - spotrebiteľ vráti spoločne s tovarom aj obal, poškodený iba nevyhnutne na prezretie tovaru. Vrátenie obalu nie je podmienkou pre uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. 

7.9. 

Spoločnosť LUMA trading s.r.o. nenesie náklady spojené s doručením vráteného tovaru na adresu sídla spoločnosti. 

7.10. 

Pokiaľ je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovení § 1829 občianskeho zákonníka, teda pokiaľ sa jedná o zákazníka, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná, je záručná doba 24 mesiacov. Pokiaľ na obale dodávaného tovaru alebo v návode k nemu pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota na použitie veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou.

7.11. 

Pokiaľ je zákazník podnikateľ podľa ustanovenia § 420 a § 421 občianskeho zákonníka je povinný podľa ustanovenia § 1921 občianskeho zákonníka vytknúť vadu bezodkladne potom, kedy mal možnosť vec prekontrolovať a vadu zistiť, a to buď označením vady alebo oznámením, ako sa prejavuje. Vadu možno vytknúť do šiestich mesiacov od prevzatia predmetu plnenia.

7.12. 

Záručná doba začína dňom odovzdania tovaru zákazníkovi, resp. dňom potvrdenia faktúry alebo prepravného listu zmluvného prepravcu. Záručná doba nebeží po dobu, v ktorej zákazník nemôže tovar používať (lehota reklamačnej opravy apod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie věci spôsobené ich bežným užívaním. 

VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV 

 

Spoločnosť LUMA trading s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s logistikou, servisom alebo platobným stykom v rámci plnenia kúpnej zmluvy, a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Registráciou / odoslaním objednávky na adresu spoločnosti LUMA trading s.r.o. získava táto váš dobrovoľný súhlas s Vyhlásením o ochrane osobných údajov, so zaradením poskytnutých údajov do databázy spoločnosti a s ich ďalším spracovaním na našich stránkach. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje (akékoľvek informácie, podľa ktorých možno identifikovať vašu osobu), buďte si istý, že budú použité iba s cieľom a na účely právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou LUMA trading s.r.o. a zákazníkom.

IX. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES 

9.1.  

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. 

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Tieto obchodné podmienky sa týkajú len právnych vzťahov založených nákupom tovaru z webového katalógu spoločnosti LUMA trading s.r.o. umiestneného na internetových stránkach www.e-luma.cz
10.2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou LUMA trading s.r.o. a zákazníkom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto obchodných podmienok, poprípade použitie obchodných podmienok ako takých, vylúčené. 
10.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli zverejnené na internetových stránkach spoločnosti LUMA trading s.r.o. ( www.e-luma.cz ) dňa 1.6.2015.
10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti LUMA trading s.r.o. (www.e-luma.sk) 20. 5. 2018.